Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
La Responsable posa a la seva disposició a través de la pàgina web www.metsadisseny.com , d’ara endavant Metsä Disseny Gràfic o la nostra pàgina Web, la present Política De Privacitat amb la finalitat d’informar-lo, de manera detallada, sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i la informació que ens proporciona. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre la mateixa li ho comunicarem a través d’aquesta mateixa pàgina web o a través d’altres mitjans de manera que pugui conèixer les noves condicions de privacitat introduïdes. Aquesta política de privacitat és aplicable així mateix al tractament de dades personals de clients potencials quant a l’enviament de publicitat per email, promocions de productes i qualsevol altra activitat o esdeveniment promocionat per La nostra Pàgina Web.

L’informem de conformitat amb la vigent normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades personals en internet i en compliment de les normes que figuren a continuació,

 • Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades,
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
A continuació li indiquem la informació referent al responsable del tractament de les seves dades i la manera de contactar amb el mateix per a l’exercici dels seus drets:

Titular: Olga Cantalosella Blanco
Si necessites més informació sobre el titular de la pàgina web contacta’m per correu electrònic a metsadisseny@gmail.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM EN LA NOSTRA PÀGINA WEB LES DADES QUE RECAPTEM DE VOSTÈ?
En la nostra pàgina web recaptem i tractem la seva informació personal amb caràcter general per a gestionar la relació que mantenim amb Vostè sent les principals finalitats les que tenim identificades a continuació:

 • Per a la contractació de serveis oferts en la nostra pàgina web com ara venda d’il·lustracions, marxandatge, venda de retrats i murals, així com tallers, cursos, formació, i serveis de disseny gràfic, utilitzarem les seves dades per a la gestió, contractació, facturació i fidelització.
 • En el cas de subscripció a la nostra pàgina web, a la seva newsletter o qualsevol servei anàleg, les seves dades s’empraran per a la gestió de llistes de subscriptors i usuaris, així com per a l’enviament de la informació corresponent.
 • Per al cas de sol·licitar les nostres guies i altres eines útils ofertes en la nostra pàgina web, les seves dades s’utilitzaran a fi d’emplenar els registres i formularis necessaris per a l’obtenció d’aquesta informació.
 • Quan es realitzin sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar, les seves dades s’utilitzaran amb la finalitat de gestionar les mateixes.
 • Les seves dades s’utilitzaran així mateix per a mantenir-li informat sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès a través de diferents canals de comunicació sempre que Vostè hagi prestat el seu consentiment.
 • Per al cas de promocions, sortejos, publicitat, etc., les seves dades s’utilitzaran per a facilitar-li l’accés a aquestes.
 • Si vostè vol col·laborar amb NOSALTRES o realitza algun servei per a LA NOSTRA PÀGINA WEB, les seves dades s’utilitzaran per a la gestió de la relació derivada.
 • En el cas dels proveïdors, la seva informació s’utilitzarà per a la gestió de la relació comercial existent i per a complir amb els requisits de facturació.

A continuació l’informem també sobre la base jurídica aplicable al tractament de dades de caràcter personal:
“Article 6 RGDP:
El tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;
b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;
c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament;
d) el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física;
e) el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;
f) el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.”

EN QUÈ ES BASA LA LEGITIMACIÓ EN EL TRACTAMENT DE LES DADES?
La legitimació es basa en el consentiment de l’usuari de subscriure’s a la nostra pàgina web, sense el qual no es podrà accedir als continguts gratuïts o de pagament d’aquesta.
Així mateix el seu consentiment per a l’ús de les seves dades de caràcter personal tindrà caràcter contractual quan els mateixos es recaptin en compliment d’un contracte o d’una prestació de serveis oferta per la nostra pàgina web.
Les obligacions legals de facturació i fiscalitat impliquen el nostre interès legítim per al tractament de les seves dades personals amb finalitats dirigits al compliment d’aquestes.
Se l’informa que el consentiment que ens atorgui podrà ser revocat en qualsevol moment per Vostè mitjançant l’ús dels seus drets recollits en el text d’aquesta Política de Privacitat.

QUIN TIPUS DE DADES ES RECOLLIRAN I S’UTILITZARAN?
Amb la finalitat de proporcionar-li la contractació i prestació dels serveis oferts en la nostra pàgina web o qualsevol altre canal de contractació, recollim les següents dades:
-Noms i cognoms.
-DNI, quan sigui necessari per a facturació.
-Direcció d’email.
-Domicili.
-Número de telèfon.
-Dades bancàries necessàries per a processar els pagaments.
Qualsevol dada addicional requerida per a l’exposat a dalt, és a dir, contractació i prestació de serveis, serà recaptat sempre previ consentiment i se’ls serà aplicable el que s’estableix en aquesta Política De Privacitat.
Aquestes dades són els necessaris per a la contractació dels nostres serveis, no tractant-se d’una comunicació que constitueixi un requisit legal, sinó una comunicació de caràcter contractual.

COM RECAPTEM LA SEVA INFORMACIÓ?
Recaptem la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat de manera prèvia, generalment en el moment de la recollida de les seves dades, mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal d’aquest, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pot exercir els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.
En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, data de naixement, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.
En els casos de col·laboració professional o laboral, recollim les dades acadèmiques i professionals per a poder atendre les obligacions derivades del manteniment de la relació laboral o en el seu cas la professional.
El Responsable d’aquesta pàgina web utilitza així mateix xarxes socials, i aquesta és una altra manera d’arribar a vostè. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contenir informació personal que es troba disponible en línia i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privacitat on s’explica com utilitzen i comparteixen la seva informació, per la qual cosa se li recomana que les consulti abans de fer ús d’aquestes, per a confirmar que està d’acord amb la forma en la qual la seva informació és recollida, tractada i compartida.
La nostra pàgina web recopila dades personals i informació a través dels formularis de contacte disponibles en la mateixa i dels comentaris publicats, que seran visibles de manera pública.
A través de la nostra pàgina web recaptem informació personal relacionada amb la seva navegació a través de l’ús de cookies. Per a conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com pot configurar-les o deshabilitar-les, consulti la nostra Política De Cookies www.metsadisseny.com/cookies/

QUINA RESPONSABILITAT TÉ L’USUARI?
En facilitar-nos les seves dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades al Responsable d’aquesta pàgina web són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

QUANT TEMPS CONSERVEM LA SEVA INFORMACIÓ?
El Responsable d’aquesta pàgina web només conserva la seva informació pel període de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens venen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recaptades. Això es refereix principalment a la prestació dels serveis publicitats en aquesta pàgina web o que poguessin ser sol·licitats pels usuaris d’aquesta.
En el cas que vostè col·labori professionalment amb nosaltres, o vulgui entrar a formar part de la nostra plantilla i opti a un dels nostres llocs de treball, les dades proporcionades passaran a formar part de la nostra borsa d’ocupació i es conservaran mentre duri el procés selectiu i per un màxim d’un any o fins que Vostè exerceixi el seu dret de supressió.
Si en algun moment hem recollit les seves dades per a dirigir-nos a vostè com a potencial usuari dels nostres serveis o donar resposta a una sol·licitud d’informació realitzada per part seva, aquestes dades seran conservats per un màxim d’un any des de la seva recollida, passant a eliminar-se transcorregut aquest termini si no s’ha formalitzat una relació contractual o en el moment en què així ens el sol·liciti.
En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual o de col·laboració professional que ens vinculi o vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, i en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pogués derivar-se algun tipus de responsabilitat que hagués de ser atesa.
En particular, qualsevol dada d’usuari publicat en la pàgina web o xarxes socials relatives a LA NOSTRA PÀGINA WEB serà conservat des que l’usuari presta el seu consentiment informat fins al moment de la revocació d’aquest.
Així mateix, les dades relatives a facturació es conservaran durant un termini de 6 anys des de la data de l’últim seient realitzat en el llibre comptable, a l’efecte del que s’estableix en el Codi de Comerç.

A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES?
En general, el Responsable no comparteix la seva informació personal, excepte aquelles cessions que hem de realitzar sobre la base d’obligacions legals imposades.
Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per a prestar-li el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la seva informació per a dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-los per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.
Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.
Per a la prestació d’aquests serveis estrictament necessaris s’utilitzen eines que són gestionades per tercers, els qui apliquen la seva pròpia política de privacitat. En concret utilitzem les següents eines i serveis de tercers:
Analítica: Google Analytics i Píxel de Facebook.
Hosting: Màrqueting Ilustrado – https://www.marketingilustrado.co/politica-de-privacidad/
Plataforma web: WordPress
Email màrqueting: Klaviyo, Mailchimp i Hubspot.
Plataformes i mitjans de pagaments: Paypal i Stripe.
Formularis: Google Forms
Publicitat: Google Adsense

Transferències internacionals de dades

LA NOSTRA PÀGINA WEB està construïda mitjançant el programari de WordPress, propietat de l’empresa AUTOMATTIC INC., amb seu als Estats Units pel que hi ha transferència de dades.
No obstant això, aquesta empresa està adherida al Privacy Shield, podent comprovar-ho en aquest enllaç. A més, la pròpia empresa enumera a continuació els principis sobre privacitat als quals està adherida, coincidint amb el RGDP, incloses estrictes directrius sobre el subministrament d’informació dels usuaris als governs, i que poden comprovar en aquest enllaç.
La nostra pàgina web utilitza els serveis d’automatització e email màrqueting de Klaviyo Inc. amb seu als Estats Units i el Regne Unit, per la qual cosa podria existir transferència de dades. Aquesta empresa està adherida al Privacy Shield, podent comprovar-ho en aquest enllaç. Aquesta empresa està compromesa a no realitzar cap transferència de dades fora de la Unió Europea, en compliment del RGPD. Pot comprovar els estàndards emprats en aquest enllaç.
A més per a major seguretat, en els casos que ha estat materialment possible, amb els nostres proveïdors hem acordat que, per a la prestació del servei contractat, facin ús de servidors situats en el EEE i si, en un futur, necessitéssim fer ús de servidors localitzats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a aquesta Política de Privacitat, garantint que aquests proveïdors es troben sota l’acord de Privacy Shield o que existeixen altres garanties de seguretat adequades per a la protecció de dades personals.
Addicionalment, li volem esmentar que el Privacy Shield no és un indicador de ple compliment del RGPD, ja que aquest acord va ser invalidat pel TJUE el 16 de juliol de 2020. Això és així, pel fet que les empreses estatunidenques poden veure’s obligades a cedir les dades procedents d’Europa a les autoritats americanes. De manera que les empreses adherides a aquest conveni no cedeixen les seves dades a tercers, però sí que podrien cedir-lo a les autoritats americanes.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES I COM POT EXERCIR-LOS?
La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan escaigui.
Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas la Responsable podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari.
 • El nostre deure és respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
 • La nostra obligació és d’informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-li l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera.
 • Si la Responsable d’aquesta pàgina web no dona curs a la sol·licitud, l’informarà, a tot tardar en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

A fi de facilitar l’exercici d’aquests drets, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun d’ells:

Formulario ejercicio del derecho de acceso

Formulario de ejercicio del derecho de rectificación

Formulario de ejercicio del derecho de oposición

Formulario de ejercicio del derecho de supresión (derecho “al olvido”)

Formulario de ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento

Formulario de ejercicios del derecho a la portabilidadFormulario de ejercicio a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas

Per a exercir els seus drets la Responsable posa a la seva disposició els següents mitjans:

 1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al Responsable, metsadisseny@gmail.com Ref. Exercici de Drets LOPD.
 2. Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic metsadisseny@gmail.com indicant en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.
  En tots dos casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o si escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per a poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas document acreditatiu de la representació.
  Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. Pot obtenir més informació en la pàgina oficial d’aquest organisme.

COM PROTEGIM LA SEVA INFORMACIÓ?
El Responsable està compromès a protegir la seva informació personal.
S’utilitzen mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.
Tots els nostres ordinadors estan protegits per contrasenya per a impedir accessos no autoritzats.
Així mateix LA NOSTRA PÀGINA WEB està protegida per un certificat SSL que garanteix l’encriptació de les dades transmeses entre el navegador i el servidor. A més es protegeix la mateixa amb una aplicació de tallafocs web (WEB APPLICATION FIREWALL) per a impedir qualsevol atac informàtic.
En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.
Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seva adequació i efectivitat.
No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l’incident, notificar-lo a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

DATA DE PUBLICACIÓ
La política de privacitat d’aquesta pàgina web s’ha publicat i és aplicable des del 18 de maig de 2022 i es modificarà sempre que sigui necessari, per a ajustar-la en tot moment a la realitat legislativa i empresarial/professional, sense que mediï avís dels canvis. Les noves versions entraran en vigor una vegada publicades en la pàgina web.